S Logo
 Dicionário
 Aberto e colaborativo
 Página principal

Novos significados coletados

 tatei  chapali  siauik 
 milli  kaltsamaxtli  omixochitl 
 ojtlatl  kuikuiltik  nixtamal 
 tetonali ik metl  zóquitl  quiyahuia 
 quiahuia  axti  paki 
 itlan  kaxtoli  kaxtilia 
 yolik  makuili  naui 
 quahtepuztli  cuatl  chimalli 
 popoca  kalali  kalali  zóquitl  tlapalolistli  popoca 
 moyotl  eluayotl  tlachialoyan 
 tochpan  yaotl  yakak 
 yamanik  pamitl  panolti 
 akalotl  achtontli  achtotlakatl 
 atleinemik  nakakaxitl  nakakokoya 
 noyolikni  xoloitskwinli  tlasojkamati 
 anxelin iyali  ahuiyani yoli  temu 
 kuali tonali amigos  cuali en nahuatl  tlatelchihuali 
 pakini iluitl  ahuicyani  ximoseuikan 
 nitla  popotl  iluichiualtin 


Siga pt.significadode.org no Facebook  Siga pt.significadode.org no Twitter  Siga pt.significadode.org no Google+  Siga pt.significadode.org no feed